KONTAKT ›   RSS  Vimeo   
null
navigator

DELPHI

Liczba wpisów: 1

Aplikacje konsolowe
03.10.2015  (11:10:16)

Aplikacje konsolowe podobnie jak programy w Pascalu wykonywane są w środowisku MS DOS. Dane są pobierane i wyświetlane za pomocą procedur Readln i Writeln. Aby stworzyć taką aplikację w Delphi wybieramy ikonę Console Application z menu programu: File/New (Items). Na koniec zatwierdzamy wybór klikając przycisk "OK" - i gotowe!.

Delphi - aplikacje konsolowe

Nowy projekt zapisujemy na dysku np: Konsola.dpr. Domyślna zawartość programu ma postać:

program Konsola;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;

begin
// Insert user code here
end.

Aby wykorzystać wspomniane procedury Writeln i Readln napiszemy program powitalny:

program Konsola;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;

begin
Writeln('Hello World!');
Readln;
end.

Po skompilowaniu programu (Menu/Run - lub klawisz F9) otrzymamy odpowiedź z okna DOS:


Przykład 2.

Oblicz pole prostokąta o długości boków podanych przez użytkownika:

program Konsola;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
a,b: integer;

begin
Writeln('Podaj długość prostokąta');
Readln(a);
Writeln('Podaj wysokość prostokąta');
Readln(b);
Writeln('Pole prostokąta wynosi ' + IntToStr(a*b));
Readln;
end.

Tym razem procedura Readln domaga się podania w nawiasie zmiennych a i b. Wartości zmiennych muszą być typu całkowitego - zgodnie z deklaracją var a,b: integer

Skompiluj i przetestuj program wprowadzając różne wartości.


ZERO
‹‹

 

Komentarze Komentarze [0]  |


token